Hội đồng quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng có các báo cáo trong hoạt động kinh doanh, hội đồng quả trị, ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng có các báo cáo trong hoạt động kinh doanh, ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2015 cùng các phương hướng nhiệm vụ  năm 2016

Chi tiết các báo cáo xem tại đây:

1.BC kết quả kinh doanh 2015

2.BC tài chính năm 2015

3.BC ban Kiểm soát