Báo cáo của ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chi tiết xem tại đây

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2014