Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây:

BC HĐQT năm 2014