Ban giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính Công ty CP Bia Hà Nội Hải Phòng năm 2017 sign