Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán, kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán An Việt với ý kiến của kiếm toán viên: Chấp thuận hoàn toàn.

Chi tiết: Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2019 đã được kiểm toán