Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán, kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán An Việt với ý kiến của kiếm toán viên: Chấp thuận hoàn toàn.
Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 sign