Báo cáo thường niên năm 2018 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BHP năm 2018 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY