Báo cáo thường niên năm 2019 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây: Báo cáo thường niên BHP năm 2019 Danh sách ban điều hành công ty