Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng và danh sách ban điều hành công ty.

Chi tiết xem tại đây:Báo cáo thường niên năm 2017 và danh sách ban điều hành công ty.