Báo cáo thường niên năm 2020 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng.

Chi tiết xem tại đây: báo cáo thường niên năm 2020 và danh sách ban điều hành năm 2020