Chi tiết: DS giao dịch CĐ nội bộ & người có LQ (BC Quản trị 2014) DS thay đổi người có liên quan 6 tháng 2014

Chi tiết:

 

DS giao dịch CĐ nội bộ & người có LQ (BC Quản trị 2014)

DS thay đổi người có liên quan 6 tháng 2014