Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 sign