Thông Tin Cổ Đông

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã thành công…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Ngày 22-4-2022, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC BƯU ĐIỆN HOÀN TRẢ THƯ MỜI HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kính thông báo tới các Cổ đông của công ty, vì nhiều lý do khác…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CÔNG BỐ ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ TẠ THU THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ÔNG VŨ ĐÌNH ĐỨC – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CÔNG BỐ ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ TẠ THU THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ÔNG…

BỔ SUNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022, GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 DỰ…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2021

Báo cáo thường niên và Danh sách Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2021 Chi tiết xem…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán, kiểm toán bới Công ty…

1 2 3 17