Công Bố Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO VỀ VIỆC BƯU ĐIỆN HOÀN TRẢ THƯ MỜI HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng kính thông báo tới các Cổ đông của công ty, vì nhiều lý do khác…

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022, GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán, kiểm toán bới Công ty…

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về việc thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 03/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua: Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Trần Dương Ánh Tuyết giữ…

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 03/03/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua: Quyết định về việc miễn nhiệm Ông Tạ Xuân Thanh thôi giữ…

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại…

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, xin gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông nhà nước…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán…

1 2 3 14