Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua. Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại tầng 5 nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng .

Chi tiết: BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ năm 2018  NGHỊ QUYẾT ĐHĐCD năm 2018