Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Chi tiết xem tại đây:BB Kiểm phiếu 2016