Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi cổ đông bộ tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết xem tại đây: Tài liệu đại hội cổ đông 2019.