Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi cổ đông bộ tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết xem tại đây:  Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sign