Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng kính gửi đến các Cổ đông tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xem tại đây: Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 12.05.2021