Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi Cổ đông tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xem tại đây:

1. dự thảo quy chế hoạt động HĐQT

2. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

3. bảng tổng hợp các điểm sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động BKS

4. dự thảo điều lệ công ty

5. bảng tổng hợp các điểm của sửa đổi điều lệ công ty

6.   Bổ sung tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

7. Dự thảo quy chế quản trị Công ty

8. Bảng tổng hợp các điểm sửa đổi quy chế quản trị nội bộ