CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CHI TIẾT TAI ĐÂY: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT