Ngày 4/5/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thành công. Kết quả bầu cử bầu thay thế thành viên hội đồng Quản trị, Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đã được thông qua. Các Quý cổ đông hoàn toàn nhất trí thông qua văn bản trong Đại hội.

Chi tiết xem tại đây:

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2015

Biên bản ĐHĐCĐ 2015

Báo cáo TC TT năm 2014