Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý cổ đông dự thảo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết:Dự kiến chương trình Đại Hội Cổ Đông 2019Dự thảo quy chế làm việc