Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng công bố thông tin về Bà Nguyễn Hương Giang.
Chi tiết xem tại đây: QD bổ nhiệm Nguyễn Hương GiangNQ HDQT về Bà Nguyễn Hương Giang