Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng công bố thông tin về Ông Đào Mạnh Tuấn. Chi tiết xem tại đây: Công bố thông tin – Đào Mạnh Tuấn

Chi tiết xem tại đây: Công-bố-thông-tin-Đào-MạnhTuấn1