Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi các Quý vị cổ đông:Giấy xác nhận tham dự, Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến.

Chi tiết ăn bản tại đây:

Giấy ủy quyền

Giấy xác nhận tham dự

Phiếu đóng góp ý kiến

Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông