Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý vị cổ đông Danh sách giới thiệu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023.

Chi tiết:DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2018 -2023

DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2018 – 2023