Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý vị cổ đông Danh sách giới thiệu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023

Chi tiết xem tại đây: danh sách giới thiệu thành viên ban kiểm soát và sơ yếu lý lịch ứng viên sign