Chi tiết:Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ công ty

Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty