Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông mẫu biểu Phiếu ứng cử/đề cử thành viên hội đồng Quản trị: Phiếu ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát: Sơ yếu lí lịch thành viên HĐ QT và Ban kiểm soát. tại Đại hội dồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết tại đây: Phiếu ứng cử đề cử

BKS Phiếu ứng cử đề cử HĐQT

Sơ yếu li lịch BKS

Sơ yếu lí lịch HĐQT