Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo chương trình đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Chi tiết:Dự thảo chương trình đại hội CĐ

Dự thảo quy chế làm việc tại ĐHCĐ