CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022, GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI

CHI TIẾT TẠI ĐÂY: ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN – BÁO CÁO KQSXKD SIGN; CÁC TỜ TRÌNH DÙNG TRONG ĐHCĐ 2022 SIGN