CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CÔNG BỐ ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA BÀ TẠ THU THỦY – THÀNH VIÊN HĐQT VÀ ÔNG VŨ ĐÌNH ĐỨC – THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022, CHI TIẾT TẠI ĐÂY:

ĐƠN TỪ NHIỆM VÀ TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THAY THẾ SIGN