Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi đến Quý vị cổ đông danh sách những cổ đông không gửi được giấy mời tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Do cổ đông đã thay đổi địa chỉ hoặc không có mặt tại địa chỉ theo Trung tâm lưu ký chứng khoán gửi.

Đề nghị các cổ đông có tên trong danh sách Thư mời dự không gửi được liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại 02253847004 để biết thông tin chi tiết về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2019.

Chi tiết danh sách: DANH SÁCH THƯ MỜI DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 KHÔNG GỬI ĐƯỢC