Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2021
Chi tiết xem tại đây: Danh sách cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2021