Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước chốt ngày 25 tháng 05 năm 2020.

chi tiết xem tại đây: Danh sách cổ đông nhà nước sign