Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước năm 2020:
Chi tiết xem tại đây: báo cáo danh sách cổ đông lớn sign