Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, xin gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông nhà nước năm 2021.
Chi tiết xem tại đây: Danh sách cổ đông nhà nước sign