Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước chốt ngày 31 tháng 12 năm 2018.

chi tiết xem tại đây:DS CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC BHP NĂM 2018