CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

  DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013-2017)

             THỜI GIAN: 07h30 NGÀY 16/04/2013

             ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU – SỐ 284 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG

          (DANH SÁCH ĐƯỢC XẾP THEO HỌ CỦA CỔ ĐÔNG)

Xem chi tiết tại đây:

Danh-sách-cổ-đông-dự-ĐHĐ-cổ-đông-2013