Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. Tờ trình dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS và ban điều hành công ty năm 2018.

Chi tiết:Báo cáo ban Kiểm soát.  Dự thảo Báo cáo Hoạt động của HĐQT.  Dự thảo Báo cáo Kết quả SXKD.  Tờ trình ĐHCĐ về thù lao HĐQT, BKS, ban điều hành công ty