Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2013.