Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đồng thường niên năm 2014