Hội đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.

chi tiết các báo cáo xem tại đây: 

BC Hội đồng quản trị
BC GIÁM ĐỐC
BC Ban kiểm soát