Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2016 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.

Chi tiết xem tại đây: BC kết quả Tài chính 2016