Ban giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Chi tiết bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Toàn văn báo cáo: BCKT-Bia-311215-KTAV