Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng.
Bao gồm Báo cáo ban Giám đốc. Báo cáo kiểm toán độc lập. Bảng cân đối kế toán … tất cả đã được kiểm toán. Tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Chi tiết xem tại đây: Báo cáo TC BHP 31122016 đã kiểm toán