Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Tất cả các số liệu đã được kiểm toán.

Chi tiết báo cáo tóm tắt xem tại đây: BCTT 2015