Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2012.

chi tiết xem tại đây:

Báo-cáo-thường-niên-năm-2012