Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2013.

chí tiết xem tại đây:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN năm 2013